Våre etiske retningslinjer

 

Vår policy og strategi

Etiske retningslinjer

Overholdelse av lover og regler

Vi skal fullt ut og til enhver tid overholde alle relevante lover, forordninger, skattekrav, regler, forskrifter i enhver gjeldende jurisdiksjon og søke om, innhente og vedlikeholde alle nødvendige lisenser, tillatelser, godkjenninger, forsikringer og andre autorisasjoner som kreves til oppfyllelse av våre forpliktelser.

 

Konfidensialitet

All informasjon vi innehar overfor våre kunder og leverandører skal holdes konfidensiell, og skal ikke avsløres for noen tredjeparter med mindre avsløring er påkrevd ved lov eller rettslig prosess eller slik informasjon er offentlig kjent eller innhentet av våre kunder eller leverandører uten brudd på noen konfidensialitetsavtale. Disse kravene strekker seg selv etter avslutningen våre kunder og leverandørers forretningsforhold.

 

Hvitvasking og korrupsjon

Vi har nulltoleranse for bestikkelser og korrupsjon og for korrupt praksis fra ansatte, ledere, styremedlemmer eller tredjeparter. Vi skal aldri akseptere, tilby, søke eller gi bestikkelser, tilretteleggingsbetaling, upassende betaling eller upassende fordel til verken en offentlig eller kommersiell partner. Ansatte skal ikke gi eller ta imot personlige fordeler eller gaver til utilbørlig fordel i relasjon til en stilling, et verv eller utførelse av et oppdrag.

 

Vi nulltoleranse for all hvitvasking. Dette omfatter alle handlinger som bidrar til å sikre eller skjule utbytte fra en straffbar handling. Vi handler kun med leverandører og andre parter som driver lovlig virksomhet med midler fra lovlige kilder. Bachke & Co. A/S tilstreber å unngå interessekonflikter og ansatte skal alltid jobbe for å minimere disse.

 

Menneske- og arbeidsrettigheter

Vi respekterer og forholder oss til de internasjonalt erklærte menneskerettighetene og anerkjenner FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter. Vi skal ta avstand fra eventuelle uheldige konsekvenser som kan være knyttet til våre kunder og leverandørers virksomhet, produkter eller tjenester. Ved brudd på menneskerettighetene som blir kjent hos våre forbindelser vil vi umiddelbart ta opp disse og vurdere om det er grunnlag å avslutte forretningsforholdet.

 

Behandling av våre ansatte

Vi skal respektere den personlige verdigheten og privatlivet til hver enkelt og på ingen måte utsette våre ansatte for hard eller umenneskelig behandling som fysisk avstraffelse, seksuell trakassering, verbale overgrep eller trusler om det samme.

 

Tvangsarbeid

Alt arbeid skal være frivillig og ansatte står fritt til å slutte med rimelige varsel. Våre ansatte skal være over 15 år (eller 14 år der lokale lover tillater det). Spesiell oppmerksomhet skal gis til arbeidsforholdene til for våre ansatte under 18 år.

 

Organisasjonsfrihet

Så langt det er juridisk mulig, skal vi respektere arbeidernes rettigheter til å søke representasjon, omgås fritt og forhandle kollektivt. Vi skal ikke diskriminere arbeidere, uavhengig av tilknytning til fagforening.

 

Ikke-diskriminering

Vi skal respektere mangfold og behandle ansatte likt uavhengig av kjønn, rase, hudfarge, religion, politisk tro, seksuell legning, nasjonal opprinnelse, sosial opprinnelse, alder eller funksjonshemming og fremme like muligheter med hensyn til ansettelse, oppsigelse, kompetanseutvikling, forfremmelse og arbeidsforhold.

 

Lønn og arbeidstid

Vi skal respektere lovkrav eller avtaler med fagforeninger vedrørende arbeidstid samt planlegging av overtid, og godtgjørelse og kompensasjon for overtid.

 

Helse, miljø og sikkerhet

Vi skal ta ansvar for helse og sikkerhet til våre ansatte for å unngå yrkesskade og yrkessykdom. Helse- og sikkerhetsfarer skal identifiseres og kontrolleres gjennom hensiktsmessige avbøtende og forebyggende tiltak. Alle arbeidere skal være utstyrt med hensiktsmessig, godt vedlikeholdt personlig verneutstyr. Vi minimerer potensielle sikkerhetsfarer gjennom forebyggende vedlikehold og sikre arbeidsprosedyrer ved passende sikkerhetsopplæring og jobbspesifikk risikovurdering. Vi skal sikre beredskap for å kunne håndtere uventede hendelser på en effektiv måte og raskt rapportere alle relevante detaljer om eventuelle helse- og sikkerhetsulykker under utførelsen av vårt arbeid, samt iverksette tiltak som for å forhindre gjentakelse.

 

Miljøverntiltak

Vi skal søke å redusere vår negative påvirkning på miljøet ved å:

•          Fokusere vår innsats på å minimere ressursbruken og hindre forurensning fra den daglige virksomheten.

•          Påvirke og motivere våre ansatte/ledere til å prioritere og foreslå miljøvennlige tiltak ved arbeidsplassen.

•          Ved å være i forkant av miljøtiltak i virksomheten og bygge opp kunnskap og ta i bruk miljøvennlige teknologier når det er mulig.

•          Sikre beredskap for å kunne håndtere uventede hendelser på en effektiv måte og raskt rapportere alle relevante detaljer om eventuelle miljøulykker under utførelse av utførelsen av vårt arbeid og de tiltak som er tatt for å forhindre gjentakelse.

 

For å kontrollere at vi overholder våre standarder til bærekraft og for å opplyse våre interessenter, utgir vi en bærekraftsrapport utviklet i samsvar med NSRS’ standard sammen med vårt årsregnskap.

 

Varsling

I Bachke & Co. A/S praktiserer vi åpenhet. Vi har et varslingssystem hvor ansatte, leverandører, kunder og andre tredjeparter kan varsle om bekymringssaker. Varsler blir fulgt opp konfidensielt og kan følges opp anonymt. Varslingskanalen er uavhengig og tilgjengelig døgnet rundt. Man møtes ikke med sanksjoner eller gjengjeldelse på grunn av varsling. Ledelsen plikter å undersøke og handle for å håndtere og forebygge trakassering og andre konflikter. De som meldes om i varslingen skal få mulighet til å forsvare seg.

 

Ledelse av verdikjeden

Vi forventer at våre leverandører holder tilsvarende høye standard som våre egne etiske retningslinjer. Vi gjør derfor en grundig gjennomgang av leverandører før avtaler inngås. Dette inkluderer gjennomgang av økonomisk pålitelighet, sosial overholdelse, miljøpraksis, teknologiske standarder og kvalitet. I kontraktsmessige forhold skal leverandører følge standarder innen menneskerettigheter, herunder levekår og arbeidsvilkår, barnearbeid, tvangsarbeid, organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger, arbeidstid, nasjonale forskrifter om minstelønn, hensiktsmessig forretningsatferd, helse- og sikkerhetsprosedyrer og miljøpraksis. Bachke & Co. A/S er åpen for innspill fra frivillige organisasjoner eller andre interessenter angående ledelse av verdikjeden.

 

Innkjøpspraksis

Vi gjør grundige evalueringer ved innkjøp. Dette inkluderer evaluering av miljømessige implikasjoner. Alle transaksjoner skal være i tråd med rettferdig konkurranse og baseres på transparens og gode intensjoner. Alle parter som gjør virksomhet for Bachke & Co. A/S plikter å følge være etiske retningslinjer.

 

Konkurransehemmende atferd

Vi støtter opp under rettferdig og åpen konkurranse i alle markeder. Vi eller våre ansatte skal ikke delta i handlinger som går imot gjeldende konkurranselovgivning. Vi skal ikke inngå avtaler med konkurrenter for å koordinere volum, pris eller annen konkurranseatferd.

 

Politisk involvering

Bachke & Co. A/S er politisk uavhengig og ikke tilknyttet politiske partier eller individuelle politikere. Vi deltar i samfunnsdebatten når det kan være relevant for å formidle innsikt og meninger og i selskapets interesse. Alle ansatte har rett til å engasjere seg i demokratiske og politiske prosesser, frivillige organisasjoner eller andre politiske engasjement når det skjer uten referanse til selskapet og på privat tid. Ansatte vil ikke møtes av profesjonelle konsekvenser basert på deres personlige politiske meninger eller aktiviteter.

 

Kommunikasjon mellom ansatte og styret

Ansatte skal føle seg sett og hørt av styret og ledelsen. Vi tilstreber korte kommunikasjonskanaler og åpenhet mellom styre, ledelse og ansatte. Daglig leder sitter i styret.

 

Aktsomhetsvurderinger
Vi forventer at leverandører og forretningspartnere følger krav med hensyn til menneskerettigheter, åpenhetsloven, OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper og andre relevante regelverk. Vi har rutiner som sikrer at disse følges. Vi er åpne om våre aktsomhetsvurderinger rundt leverandører og forretningspartnere.

 

ESG-risikoer og -muligheter

Vi tilstreber å alltid ha tilstrekkelig strategisk, finansiell og sektorrelevant kompetanse i styret slik at selskapet kan håndtere våre ESG-risikoer og -muligheter. Dette inkluderer å sette tydelige forutsetninger for å navigere gjennom det grønne skiftet.

 

Transparens

Hos oss er transparens og åpenhet i fokus. Vi har derfor en transparent tilnærming til eierskapsinformasjon og til vår skattepraksis og -rapportering. Årsregnskapet informerer om selskapets reelle eiere og våre skattemessige anliggender. Alle aksjer har lik rett til utbytte, stemmerett og omsetningsmulighet.