Vår bærekraftsatsing

 

For Bachke & Co. A/S er det viktig med kontinuerlig fokus på
bærekraft. Vi mener det er viktig å ta ansvar for å gjøre verden til et
bedre sted innen miljømessige, sosiale og forretningsetiske områder.
Basert på vår virksomhet innen logistikk, regnskap og besiktelser har vi
valgt å fokusere på et utvalg av FNs bærekraftsmål.

Vår policier

Øke produktivitet og produksjon innen matnæringen, bedre jordens arealutnyttelse, ivareta ernæringsbehov og tilgang til trygg og sunn mat hele året.

 

Oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, inkludert ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid.

Styrke evne til å motvirke og redusere klimaendringer, innarbeide tiltak mot kimaendringer, samt styrke kunnskap og bevisstgjøring.

 

 

Bygge ut og investere i energiinfrastruktur og oppgradere teknologi for ren energi, sikre allmenn tilgang til moderne energitjenester, øke andelen
fornybar energi i verdens energimiks.

Vår strategi

Oppdrettslaks er en av de mest ressurseffektive produksjonsdyrene i verden. Våre fryselagre på Hitra gjør det lettere å distribuere oppdrettslaks og tilgjengeliggjør energieffektiv og sunn mat verden over.

 

Vi tilrettelegger for lokal sysselsetting på Hitra og i Trondheim, og har stort fokus på å være en ansvarlig arbeidsgiver.

 

Våre mål er å redusere våre klimagassutslipp med 50 % innen 2031. Vi fremmer bærekraftige valg i alle våre anskaffelsesprosesser, reduserer forretningsreiser og avfallsgenerering til et minimum og streber mot 100 % fornybar energi i vår produksjon og til bruk i våre lokaler.

Vi gjenbruker varme generert fra vår kuldeanlegg til oppvarming av kontor, tørrlager, øvrige oppholdsrom og til snøsmelting ved lasteramper. Vi planlegger installasjon av solcellepaneler på fryselager som skal kjøle lageret og lade elektriske lasteredskaper.