Ledelsessystem

For Bachke & Co. A/S er det viktig å være en ansvarlig arbeidsgiver med en klar policy og strategi for å oppnå våre målsetninger.

 

Vi etterstreber å være til nytte for våre kunder ved aktivt å finne tilpassede løsninger og gi informasjon som kunden har nytte av. Dette oppnår vi gjennom effektiv intern og       ekstern kommunikasjon.

 

Vårt ledelsessystem er et forbedringsverktøy som sikrer at vi oppnår ønsket kvalitet i vår forvaltning og tjenesteytelse, ved å synliggjøre sammenhenger mellom mål, tiltak og resultater. For å lykkes med dette etterstreber vi å kontinuerlig forbedre ledelsessystemet, samt å sikre tilstrekkelig kompetanse i alle ledd.

Våre sertifiseringer og godkjenninger

Vår policy

Virksomhetsområdene

Bachke & Co. Skal være en pålitelig og dyktig terminaloperatør, med stor tillit hos kunder og andre interessenter. Vi opprettholder denne posisjonen ved å levere tjenester med faglig god kvalitet, sikkerhet og næringsmiddeltrygghet til konkurransedyktige betingelser, i samsvar med oppdragsavtale og relevante forskriftskrav.


Regnskapsbyrået skal være et pålitelig og dyktig regnskapsbyrå, med stor tillit hos kunder og andre interessenter. For å opprettholde denne posisjonen skal alle tjenester leveres i samsvar med oppdragsavtale, med faglig god kvalitet og til konkurransedyktige betingelser.


Bachke & Co. leverer tekniske tjenester til forsikringsselskaper, rederier, lasteiere og andre logistikk-aktører. Vi gjør besiktelser og leverer tekniske rapporter til oppdragsgivere i inn- og utland. Våre tekniske tjenester skal alltid leveres med høy kvalitet og i henhold til oppdragsgivers krav og forventninger.

 

Bærekraft

Gjennom vårt fokus på Bærekraft vil vi følge Brundtland-kommisjonens
definisjon av bærekraftig utvikling – der må vi la Jorden være den samme eller bedre for fremtidige generasjoner. Bærekraft er et bredt begrep som dekker en rekke økonomiske, sosiale og miljømessige spørsmål. Vi forplikter oss til å redusere våre klimagassutslipp med

50 % innen 2031. For å oppnå dette, vi vil fremme bærekraftige valg i alle våre anskaffelsesprosesser, redusere forretningsreiser og avfallsgenerering til et ultimat minimum og strebe mot 100 % fornybar energi i vår produksjon og til bruk i våre lokaler. Daglig leder har formelt ansvar for bærekraft i selskapet og for utforming av
bærekraftsrapport.

Vår strategi

Vi oppnår målene våre ved å sikre at vi har kapasitet og kompetanse til å utføre de oppgaver vi er betrodde. Vi vurderer løpende risikoer som er knyttet til virksomheten og iverksetter hensiktsmessige tiltak for å begrense risiko. Vi benytter effektive og oppdaterte datasystemer og behandler data og informasjon med betryggende sikkerhet. Ved kommunikasjon med kunde har vi fokus på hvilken informasjon vi mener er nyttig for kunden. Det samme gjelder ved reklamasjoner, godshåndtering og avvik, hvor vi etterstreber å vurdere alternative løsninger til det beste for kunden. I tillegg til at ledelsessystemet integreres i alle deler av terminalens prosesser, har hver enkelt medarbeider ansvar for kvalitet i eget arbeid.


Våre kvalitetsmål i regnskapsførervirksomheten skal oppnås gjennom å ha kapasitet og kompetanse til å utføre de oppgaver vi er betrodde.
Tjenesteproduksjon med tilhørende kvalitetssikring skal utføres i samsvar med kravene i God regnskapsføringsskikk (GRFS). Vi har valgt å la de krav GRFS stiller til regnskapsførerbransjen gi uttrykk for vår risikoprofil.


Våre kvalitetsmål innenfor de tekniske tjenestene skal oppnås gjennom å ha kapasitet og kompetanse til å utføre de oppgaver vi er betrodde.


For å oppnå våre mål om bærekraft vil vi gjennom NSRS-prosessen fokuserer vi på klimarelaterte temaer først. Dette lar oss kickstarte vår bærekrafts reise og å heve ambisjonene våre med tiden, og til slutt dekke alle dimensjoner av bærekraft.