Regnskapsførsel:

Vi utfører regnskapstjenester for alle typer virksomheter, uavhengig av organisasjonsform og bransje. Våre regnskapsførere har lang og allsidig erfaring fra de aller fleste bransjer, noe som bidrar  til vår kvalitetssikring av arbeidet. Vi foretar en gjennomgang sammen med kunden for å komme frem til hvilke typer rapporter som er hensiktsmessig. De kunder som ønsker det kan f.eks. få rapporter og lignende tilsendt på  e-post. Vi benytter Visma Business Byrå regnskapssystem.

Fakturering:

Korrekt fakturering er noe av det som er viktigst i de fleste selskaper, og de fleste velger å ha eget system for å håndtere ordre, lager og fakturering. Vi kan gi råd om gode systemer som kan eksportere nødvendige data til regnskapet hos oss.

I de tilfeller hvor kunden ikke ønsker å ha dette i eget hus kan vi bistå med fakturering og oppfølging på bakgrunn av fakturaunderlag. Fakturaene blir da automatisk lagt inn i bedriftens regnskap. Vi jobber for å skape mest mulig automatiserte rutiner, blant annet med KID på fakturaen og OCR avtale for automatisert bokføring av betaling fra kunder, da dette gir en besparelse hos oss i tid og for kunden i penger.

Lønn:

Vi bistår innenfor lønn enten integrert i det løpende regnskapsoppdraget, eller som en selvstendig tjeneste til de som ønsker dette. Våre medarbeidere har lang erfaring innen lønnsarbeid, og vi bestreber at de til enhver tid skal være helt oppdaterte på dette området.

Innenfor lønn leverer vi følgende produkter:

Lønnslipper Terminoppgaver for skattetrekk og arbeidsgiveravgift Regnskapsbilag Utbetalinger Årsoppgjør lønn

Avstemminger:

Vi bruker Visma Lønn til lønnskjøringer, dette er et av de beste systemene på markedet, og det har eksportformater til de fleste regnskapssystemer.

Betalingsformidling:

For de av våre kunder som har liten eller ingen kontorfunksjon kan vi ved fullmakt bistå med å få betalt regninger til forfall, sørge for at alle skatter og avgifter er betalt innenfor de gjeldende frister samt bistå rundt den generelle forretningsførselen.

Budsjettering:

Vi utfører alle typer budsjettering, herunder driftsbudsjetter, likviditetsbudsjetter og investeringsbudsjetter.  Budsjetteringen forgår i nært sammarbeid med kunden.

Årsoppgjør:

Vi har som standard at i regnskapsførsel er vi ansvarlige for gjennomføring av regnskapsavslutning og årsoppgjør, herunder utfylling av ligningspapirer, regnskap, oppsett av det som skal styrebehandles etter loven og rapportering til Brønnøysund.  Et ryddig og riktig regnskapsmateriale er også et godt utgangspunkt for å redusere honorarene til revisor.

Til skatteberegning og utarbeidelse av selvangivelse bruker vi Finale Årsoppgjør og Finale Skatt.  For kunder med verdipapirportefølje bruker vi også Finale Investor.

Økonomisk rådgivning:

Gjennom kompetente medarbeidere er vi i stand til å tilby rådgivning innenfor de fleste områder, og vi ønsker å bruke vår kunnskap for å øke lønnsomheten til våre kunder. Eksempler på områder hvor vi gjerne bistår er:

- Analyse av regnskaper - Oppfølging av analyser - Regnskapsrutiner - Intern kontroll - Rapporterings- og kontrollrutiner - Selskapsetablering - Konsernstrukturer - Skatt - Utarbeidelse og gjennomgang av søknader, feks SND - Utarbeidelse av forretningsplan - Likviditet - Bransjetall – sammenligning

Styrearbeid i teori og praksis:

Flere av våre medarbeidere har lang erfaring fra styrearbeid, og kan gjerne benyttes til dette, da enten som styremedlemmer eller styresekretær. Vi  belyser sentrale temaer i forbindelse med styrearbeid, herunder ansvar, oppgaver, praktisk gjennomføring mm.

Firmaetablering:

Vi bistår gjerne i forbindelse med etablering og endring av alle typer selskap, utarbeidelse av selskapsavtaler, kontrakter og økonomiske oversikter. Dette inkluderer også registrering i Brønnøysundregistrene, Arbeidstakerregisteret og Merverdiavgiftsregisteret, samt hjelp til gjennomføring av generalforsamling og lignende.